Styret består av fem medlemmer og tre varamedlemmer.  Første varamedlem møter fast på styremøtene.  Fire av styremedlemmene velges av representantskapet for en periode på fire år.  To medlemmer er på valg annethvert år for å opprettholde kontinuiteten i styret.  Leder og nestleder velges også for to år. Ett styremedlem velges av de ansatte, valgperioden for ansatte-representanten er to år. Varamedlemmene velges også for en periode på to år.

Valgene gjennomføres på våren annethvert år.