Standardavtale mellom næringskunde og IRS Miljø IKS, vedrørende innsamling av fraksjonene:

 • Restavfall
 • Våtorganisk avfall
 • Papiravfall
 • Pappavfall
 • Glass- og metallemballasje
 • Plastemballasje

 

IRS MILJØ IKS FORPLIKTER SEG TIL:

 • å sørge for at innsamling, transport og behandling av de avfallstyper som inngår i avtalen med kunden, skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter-
 • å stille egne merkede oppsamlingsenheter (dunker og sekker) til rådighet for sine kunder. Plassering og omplassering av oppsamlingsenheter skjer i samråd med kunden. IRS Miljø IKS kan gi råd om størrelse på oppsamlingsenheter og tømmefrekvens, samt informasjon og veiledning om hvordan avfallet skal sorteres.
 • å hente avfallet på faste tømmedager, og med fast tømmefrekvens i samsvar med oppsatt tømmeplan.

 

KUNDEN FORPLIKTER SEG TIL:

 • å sørge for at oppsamlingsenhetene bare benyttes til de avfallstyper som er definert i avtalen. Farlig avfall skal ikke legges i oppsamlingsenhetene, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall, for eksempel mot betaling på Erikstemmen gjenvinningsstasjon.
 • å sortere avfallet i samsvar med IRS Miljø IKS’ til enhver tid gjeldende retningslinjer.
 • å sørge for at oppsamlingsenhetene er tilgjengelige for tømming fra kl 06:00 på hentedagen. Vinterstid må adkomstvei være brøytet og strødd slik at renovasjonsbilene og renovatørene kommer frem.
 • å melde fra til IRS Miljø IKS om skade på oppsamlingsenheter. Kostnader til utbedring dekkes av IRS Miljø IKS, så lenge ikke skaden skyldes uaktsomhet fra kunde.
 • å sørge for at oppsamlingsenhetene er forsvarlig oppbevart og sikret, slik at de ikke kan gjøre skade på annen persons eiendom. Ved uvær og sterk vind bør oppsamlingsenhetene sikres ytterligere. Det er også viktig å tenke på brannsikkerhet, og det anbefales at oppsamlingsenhetene plasseres i god avstand fra husvegg.

GENERELT

Kunden kan be om endringer i abonnementet, f.eks angående beholderstørrelse og tømmefrekvens. IRS Miljø IKS foretar bytting av beholdere i løpet av to uker. Alle endringer i abonnement vil være gjeldende fra 1. dag i påfølgende måned etter at informasjon om endring er mottatt. Ved innhenting og utlevering av beholdere faktureres transportkostnader.

Kunden bør melde fra til IRS Miljø IKS så snart som mulig ved eventuell uteblivelse av tømming i forhold til fastsatt hentedag. IRS Miljø IKS vil sørge for at oppsamlingsenhetene tømmes så snart som mulig etter at varsel er gitt.

Levering av avfall til gjenvinningsstasjonen er ikke inkludert i gebyret. Næringsavfall kan leveres på Erikstemmen gjenvinningsstasjon mot betaling.

Kunden faktureres hver måned. Ta kontakt med kundesenter for prisoversikt.

 

Utskriftsvennlig versjon