Renovasjonsforskriften §9.4 sier dette om henteavstand: «Hentestedet som er det stedet hvor oppsamlingsenheten gjøres tilgjengelig for tømming skal ligge maksimalt 5 m fra kjørbar vei og være lett tilgjengelig.» 

Retningslinjer for godkjenning av kjørevei sier: «Når avstanden fra hovedvei/kjørevei for renovasjonsbilen er mindre enn 50 m til snuplass ved boligen(e) skal abonnenten(e) trille beholderne fram til maksimalt fem meter fra hovedveien.»

  • Du kan sette ut beholderne kvelden før eller før kl 06.00 den dagen det skal bli hentet.
  • Eventuelt kan det lages et fast hentested, maksimalt 5 meter fra veien. 
  • Hentestedet skal være på bakkenivå, uten trapper eller andre høye kanter som hindrer trilling av beholderne.
  • Beholderne skal være lett tilgjengelig, og ikke innesperret av biler, sykler, snø eller andre gjenstander.
  • Huseier er ansvarlig for sikring av beholderne.

Snuplass

Dersom det er mer enn 50 meter fra veien inn tilgjengelig snuplass for renovasjonsbilen, kjører renovatøren inn for å tømme beholderne. De skal i så tilfelle stå plassert innen 5 meter fra snuplassen.

Renovasjonsforskriften § 9.4 sier dette om adkomstvei og snuplass: «Privat adkomstvei som renovatøren benytter frem til hentestedet for oppsamlingsenheter skal være kjørbar og ha tilstrekkelig snumulighet.»
•    Snuplassen din må være fri for biler og andre større gjenstander så renovasjonsbilen kan benytte den på tømmedagene.
•    Dersom det ikke er tilgjengelig snuplass, må du trille beholderne ut til kjøreveien for renovasjonsbilen på tømmedagen, selv om det er over 50 meter inn til huset.

Gjeldende forskrift trådde i kraft 01.10.2012. Da ble tidligere kommunal forskrift for innsamling av avfall opphevet. Alle avtaler angående plassering av beholdere fra før dette er ikke gyldige lenger.

Har du spørsmål så vil vi gjerne at du tar kontakt med IRS miljø IKS. Du kan kontakte oss enten på telefon eller e-post.