Resultatregnskap 2022:

Driftsinntekter og driftskostnaderNoteRegnskap 2022Budsjett 2022Regnskap 2021
Salgsinntekt 

64 191 897

56 275 000

57 945 466

Annen driftsinntekt 

182 240

195 000

184 752

Sum driftsinntekter 

64 374 137

56 470 000

58 130 218

     
Varekostnad 

32 039 354

29 191 500

30 380 451

Lønnskostnad2

12 938 240

11 523 000

10 737 962

Avskrivninger3

3 929 947

4 000 000

3 862 500

Annen driftskostnad2

15 087 355

9 901 000

11 643 447

Sum driftskostnader 

63 994 894

54 615 500

56 624 359

     
Driftsresultat 

379 243

1 854 500

1 505 858

     
Finansinntekter og finanskostnader    
Annen renteinntekt 

179 071

150 000

84 391

Annen finansinntekt4

422 882

0

80 445

Annen rentekostnad 

760 814

300 000

288 609

Annen finanskostnad 

402

0

100

Resultat av finansposter 

-159 263

-150 000

-123 873

     
Resultat før skattekostnad 

219 981

1 704 500

1 381 985

     
Skattekostnad på resultat5

394 860

1 704 500

1 3881 985

     
Årsresultat 

394 860

1 704 500

1 381 985

     
Overføringer    
Avsatt til annen egenkapital 

394 860

0

1 132 484

Sum overføringer 

394 860

0

1 132 484

Signert regnskap og balanse 2022