HENTEORDNING FOR GROVT AVFALL
Oppdatert 4.5.2017 

Som en forsøksordning vil IRS Miljø IKS innføre en henteordning av grovavfall fra høsten 2016.
Flg retningslinjer for bestilling av henting vil gjelde;


1) Ordningen skal være et servicetilbud til personer som ikke har muligheter til selv å ordne borttransportering av grovavfall fra boligen. Personer som kan ha slikt behov er eldre, uføre og enslige som ikke evner å håndtere avfallet på egen hånd eller som ikke har bil/henger som egner seg til transporten.


2) Med grovavfall menes innventar og løsøre av en slik størrelse at det ikke får plass inne i en privat bil og derfor må transporteres med varebil, henger e.l, eksempelvis møbler, hvitevarer, brunevarer osv. Ordningen gjelder ikke vanlig husholdningsavfall i større mengder som normalt hentes av den ordinære avfallsordningen. Ordningen gjelder heller ikke rivningsavfall eller hageavfall.


3) Avfallet hentes etter bestilling pr mail, skjema på vår hjemmeside eller telefon til oss. Hentetidspunkt tilpasses i hht våre kjøreruter for servicebilen, dvs at det kan gå noe tid fra bestilling til avhenting og at dette må aksepteres.


4) Ved bestilling av slik henting må det opplyses om hentingens omfang, lagringssted (kjeller, garasje, trapper osv) og om eier selv kan være behjelpelig med løfting og bæring.


5) Prisen pr henting er kr 400 + en gratisbong pr lass inntil 2 kubikkmeter, men denne prisen kan bli høyere hvis omfanget og arbeidet med hentingen er mer enn det som ordningen er tiltenkt. 


6) Én husstand kan maksimalt benytte ordingen 2 ganger pr år.


7) Betalingen foretas ved ettersending av faktura eller ved kontant oppgjør med kvittering.